15.4 C
Zvornik
20/Apr/2024

Javni poziv za dodjelu pečelinjih društava i opreme za pčelarstvo – Vlasenica

U sklopu projekta "Pčelarstvo i ruralni razvoj" na području opštine Vlasenica raspisan je Javni poziv za dodjelu pčelinjih društava i opreme za pčelarstvo.

U sklopu projekta “Pčelarstvo i ruralni razvoj” na području opštine Vlasenica u 2023. godini i na osnovu Sporazuma zaključenog između Opštine Vlasenica, nevladine humanitarne organizacije “MAID”, Udruženja pčelara Vlasenica i Poljoprivredne zadruge “ZDRAVO”, broj: 02-014-641/22 od 17.02.2023. godine i na osnovu člana 5. Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterijuma i postupka za ostvarivanje prava na dodjelu pčelinjih društava i opreme, načelnik opštine Vlasenica raspisuje:

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za dodjelu pčelinjih društava i opreme za pčelarstvo

Opština Vlasenica u saradnji sa nevadinom organizacijom “Muslim Aid”, Udruženjem pčelara Vlasenica i Poljoprivrednom zadrugom “ZDRAVO” raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu pčelinjih društava i opreme za pčelarstvo. Projekat sufinansira Opština Vlasenica, nevladina organizacija “Muslim Aid” i krajnji korisnici. Svakom korisniku dodjeljuje se osam (8) pčelinjih društava i kompletnom opremom za pčelarstvo (vrcaljka, satne osnove, odjelo i ostala reprooprema).

I PRAVO UČEŠĆA
Pravo na učešće u Projektu imaju socijalno i materijalno ugrožene osobe i mlade osobe sa područja opštine Vlasenica koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili njihovi uži članovi porodice, kao i zemljište ustupljeno na korištenje ili u zakup na kojem mogu formirati pčelinjak.
Pravo na dodjelu pčelinjih društava nemaju osobe koje u svome vlasništvu ili u vlasništvu članova domaćinstva (otac, majka, supružnik i dijete) posjeduju više od 10 pčelinjih društava.

II USLOVI ZA DODJELU PČELINJIH DRUŠTAVA I OPREME ZA PČELARSTVO
Podnosilac zahtjeva treba da ispunjava sledeće uslove:

 • Da je nezaposlena osoba ili osoba sa minimalnim primanjima ili mlada osoba do 40 godina starost sa prebivalištem na području opštine Vlasenica,
 • Da je podnosilac zahtjeva ili član uže porodice vlasnik ili korisnik poljoprivrednog zemljišta na kojem se može stacionirati pčelinjak ( utvrđuje povjerenstvo na terenu),
 • Da u trenutku predaje zahtjeva za učešće u ovom projektu nema više od 10 pčelinjih društava u svom posjedu ili posjedu užeg člana domaćinstva,
 • Da sufinansira 20 % od nabavne cijene start-up paketa za pčelarstvo (oko 700,00 KM)
 • Da obavezno prisustvuje edukacijama ( teorijskim i praktičnim) koje će organizovati udruženje pčelara,
 • Da će dobijeni start-up paket zadržati u vlasništvu najmanje 3 godine od potpisivanja Ugovora.

POSEBNI USLOVI:

 • Broj članova zajedničkog domaćinstva,
 • Broj nezaposlenih punoljetnih članova zajedničkog domaćinstva,
 • Broj izdržavanih članova zajedničkog domaćinstva (djeca, nezaposleni članovi koji nisu na evidenciji biroa za zapošljavanje),
 • Nezaposlenost aplikanta,
 • Samohrani roditelji,
 • Mladi do 40 godina,
 • Prirodni uslovi (smještaj pčelinjaka),
 • Socijalni aspekt ( stanje na terenu, imovinsko stanje, opšti dojam i sl.

Opštinska uprava opštine Vlasenica je nosilac aktivnosti vezanih za realizaciju Projekta.

III KRITERIJUMI ZA DODJELU PČELINJIH DRUŠTAVA I OPREME ZA PČELARSTVO
Kriterijumi za bodovanje podnosilaca zahtjeva:

a) pogodnost zemljišta za smještaj pčelinjaka (utvrđuje Komisija na licu mjesta), 1-3 boda,

slabi uslovi (parcela sa velikim nagibom, neosunčana strana, neocjedito zemljište u potpunosti bez zaklona od jakog sunca u toku dana, vrlo vjetrovito područje, loš pristup pčelinjaku , udaljenost pčelinjaka do 1000 m putne komunikacije ) 1 bod ,
dobri uslovi (parcela sa relativno strmim nagibom, poliosunčana strana, relativno sa zaklonom od jakog sunca u toku dana, neocjedito zemljište, relativno vjetrovito područje, otežan pristup pčelinjaku, udaljenost pčelinjaka do 500 m putne infrastrukture) 2 boda,
jako dobri uslovi (ocjedita parcela sa blagim nagibom, posjeduje zaklon od jakog sunca u toku dana, dobar pristup pčelinjaku, udaljenost pčelinjaka do 200 m putne komunikacije) 3 boda.

Napomena: Kandidati kod kojih se na terenu utvrdi da parcela ne ispunjava gore navedene uslove, podložne su jakim udarima vjetra, parcela nije pogodna za formiranje pčelinjaka obzirom na nagib, nadmorsku visinu ili utvrđenu eroziju tla i sl. takve kandidate stručna-poljoprivredna komisija neće uzeti u razmatranje te će biti eliminisani iz selekcije. Takođe, ukoliko komisija na terenu utvrdi da je planirana lokacija stacioniranja pčelinjaka udaljena više od 1000 metara putne komunikacije, ili ne ispunjava uslove obzirom na Pravilnik o formiranju pčelinjaka (blizu stambenim objektima), kao i posjedovanje više od 10 košnica pčela, kandidat će biti eliminisan iz dalje procedure odabira. Komisija će takođe tražiti i uvid u pčalarsku opremu koju aplikant posjeduje tokom odabira kandidata.

b) dodatni bodovi po osnovu pripadnosti jednoj od dole navedenih kategorija:

 • podnosilac zahtjeva nezaposlen – 4 boda
 • za svakog punoljetnog nezaposlenog člana porodice, koji se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba Biroa za zapošljavanje – 1 bod,
 • za svakog izdržavanog člana porodice (nezaposlene osobe koje se ne nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba na Birou za zapošljavanje -domaćice, djeca, učenici i sl.) – 1 bod,
 • podnosilac zahtjeva mlada osoba životne starosti do 40 godina – 4 boda,
 • podnosilac zahtjeva samohrani roditelj – 3 boda.
 • podnosilac zahtjeva i/ili član domaćinstva (dijete, bračni drug sl.) osoba sa invaliditetom – 2 boda.

c) Ukupan prihod domaćinstva:

 • Bez primanja – 6 bodova,
 • minimalna primanja po članu domaćinstva do 100,00 KM – 4 boda,
 • minimalna primanja po članu domaćinstva od 100,01 KM do 150,00 KM –3 boda,
 • minimalna primanja po članu domaćinstva OD 150,01 km do 200,00 KM – 2 boda,
 • minimalna primanja po članu domaćinstva od 200,01 KM do 300,00 KM – 1 bod
 • primanja po članu domaćinstva veća od 300,01 KM – 0 bodova.

d) Socijalni aspekt (stanje na terenu, imovno stanje, opšti dojam i sl.) od 0 – 7 boda (utvrđuje komisija na terenu ).

Kada kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost će imati kandidati koji imaju status mlade osobe, višečlane porodice i veći broj nezaposlenih u porodici.

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA
Potrebna dokumentacija za dodjelu plastenika:

 1. Obrazac za prijavu na Javni poziv,
 2. Kopija lične karte,
 3. Ovjerena kućna lista,
 4. Dokaz o nezaposlenosti svih punoljetnih članova zajedničkog domaćinstva izdat od Biroa za zapošljavanje (za osobe koje nisu nikako prijavljene na Biro za zapošljavanje dostaviti ovjerenu potvrdu da osoba nije prijavljena na Biro ),
 5. Potvrde iz škole/fakulteta (ovjera tekućeg semestra u indeksu ili potvrda o pohađanju za studente) za djecu/izdržavane članove domaćinstva (za djecu predškolskog uzrasta priložiti rodni list).
 6. Uvjerenje ili drugi dokaz o visini prihoda za svakog zaposlenog člana domaćinstva sa kućne liste (za penzionere posljednji ček od penzije ili potvrda izdata od banke),
 7. Vlasništvo ili posjed nad parcelom koja se namjerava koristiti za instaliranje pčelinjaka (kopija ZK izvadka ili Posjedovnog lista, ili ugovor o zakupu/korištenju parcele),
 8. Dokaz da je samohrani roditelj (smrtni list ili dokaz o razvodu braka ili drugi dokument kojim aplikant može dokazati da je samohrani roditelj),
 9. Dokaz da je podnosilac zahtjeva i/ili član domaćinstva (dijete, bračni drug sl.) osoba sa invaliditetom (potvrda/mišljenje stučne medicinske komisije o utvrđenom invaliditetu),
 10. Ovjerena izjava da u trenutku predaje zahtjeva za učešće u ovom pozivu nema više od 10 košnica pčela u svom posjedu ili posjedu užeg člana domaćinstva,
 11. Ovjerena izjava da će korisnik podsticaja dobijeni start-up paket zadržati u vlasništvu najmanje 3 godine od potpisivanja Ugovora,
 12. Ovjerena izjava da će sufinansirati 20% od nabavne cijene start up paketa (cca 700,00 KM), te da će obavezno prisustvovati edukaciji iz oblasti pčelarstva.

V PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA
Komisiju za odabir krajnjih korisnika za dodjelu pčelinjih društava sa dodatnom opremom putem sufinansiranja u saradnji sa humanitarnom organizacijom će formirati Opštinska uprava opština Vlasenica.

Zadatak Komisije je:

pregled prispjelih prijava, evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, obavljanje uviđaja na licu mjesta, sačinjavanje liste krajnjih korisnika na osnovu utvrđenih kriterijuma za bodovanje te istu dostavlja načelniku opštine Vlasenica.
Saglasnost na predloženu rang listu kandidata daje načelnik opštine.
Rang lista odabranih kandidata će biti objavljena na oglasnoj tabli Opštine i službenoj web stranici Opštine Vlasenica.

NAPOMENA:

Kandidati koji ostvare pravo na dodjelu pčelinjih društava i opreme za pčelarstvo obavezni su prisustvovati edukaciji u trajanju od dva dana.
Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti u šalter sali Opštine Vlasenica i zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol Opštine Vlasenica sa naznakom “Za javni poziv za dodjelu pčelinjih društava i opreme za pčelarstvo”, javni poziv je objavljen u sredstvima javnog informisanja opštine Vlasenica – web stranici Opštine Vlasenica na linku i oglasnoj tabli Opštine Vlasenica, a rok za podnošenje zahtjeva je do 24.3.2023. godine do 15:00 časova.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Odsjeku za razvoj opštine Vlasenica, ili na broj telefona 056/490-159 svakim radnim danom od 07:00-15:00 časova.

NAPOMENA: Javni poziv ostaje otvoren do 24.3.2023. godine do 15:00 časova.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Broj: 02-014-641/22-2
Datum: 09.03.2023. godine

Zvornik
overcast clouds
15.4 ° C
15.4 °
15.4 °
47 %
2.7kmh
100 %
Sat
13 °
Sun
9 °
Mon
14 °
Tue
17 °
Wed
16 °

Najčitanije vijesti

spot_img